Nyereményjáték

Szelfizz a kedvenc Ipanema papucsodban vagy szandidban! az Ipanemafliflop_hu Instagram oldalán.

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Katex Kft Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott
https://www.instagram.com/ipanemaflipflop_hu játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Katex Kft. és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021.06.17. - 2021.06.20. 23:59

Sorsolás: 2021.06.21. 10:00

Nyertesek száma: 2 fő

4. Nyeremény:

Nyertesenként 1 db Ipanema Anatomic Colors papucs

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 napon belül.

5. A játék menete:

A játék során a Játékosnak a https://www.instagram.com/ipanemaflipflop_hu Oldalán, a fenti időpontban megjelenő posztban megjelölt feladatot kell teljesítenie.


A feladat teljesítése az alábbi lépésekre épül:
- A játékos legyen követője az ipanemaflipflop_hu indtagram oldalának
- A játékos a nyereményjáték hozzászólásában írja meg, hogy mely színben szeretné megnyerni a az Ipanema Anatomic Colors papucsot
- A játékos saját instagram profiljához töltsön fel egy képet, melyen a kedvenc Ipanema szettjében látható
- A játékos a fotó feltöltése során jelölje meg a @ipanemaflipflop_hu oldalt a #kedvencipanema hashtaggel.

Fontos, hogy:
- a játékos instagram profilja legyen nyilvános a feltöltött kép megtekinéséhez
- a fotókat legkésőbb 2021. június 20. 23:59 lehet feltölteni
- Tilos olyan fotókat feltölteni és ezeket ki is zárjuk a játékból, melyek jogellenes, vagy a versenyszabályoknak nem megfelelő versenymunkák; Különösen tilos erotikus, pornográf jellegű versenymunkák benyújtása, amelyeket széles körben elismernek vulgárisnak, sértőnek vagy obszcénnek, sértve az általánosan alkalmazandó jogi és erkölcsi normákat, illusztrálva vagy előmozdítva az erőszakot, a gyűlöletet, a diszkriminációt (faji, kulturális, etnikai, vallási vagy politikai stb.), megsérti a személyiségi jogokat, sérti mások méltóságát vagy érzéseit (beleértve a vallási és politikai érzékenységet). A szervezőnek joga van eltávolítani az említett versenybejegyzéseket az Instagram weboldalról és a szervező hivatalos profiljáról. 

A Játékos a komment elküldésével és fotója feltöltésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött komment és fotó elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.

6. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: esypromosapp.com

A nyertesek neveit a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 napon belül.
Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ ha az értesítőre 5 munkanapon belül nem válaszol;
§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

7. Nyertesek értesítése

A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Instagram oldalán közzéteszi, közölve a nyertes Instagram profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

8. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

9. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10. Adatkezelés és adatvédelem

10.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársaink is a marketing@katex.hu e-mail címen.
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 10.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook és az Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.